โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วม "โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อความปรองดอง" ในวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. บริเวณที่สาธารณะ ม.๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์