โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี ๒๕๕๗

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุม "คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs กลุ่มภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  โดยนายวรวิทย์  สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน  ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องการส่งเสริม SMEs เพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน