โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผังเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน