วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 09:27

ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน กลุ่มนโยบายและแผนงาน ภายใต้กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562