วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2561 09:29

ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562