วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 15:54

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1