วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 09:27

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่มาใช้ในราชการ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน (ดีเซล)