วันจันทร์, 13 เมษายน 2563 09:48

คำสั่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562