ช่องทางการติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ช่องทางการติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (เพิ่มเติม) 088-758-2624

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน และความไม่พึงพอใจจากการรับบริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ตาม QR Code

การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

คำแนะนำในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานจำพวกที่ 3) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานจำนวนที่ 3) และค่าธรรมเนียมรายปี (โรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3)

งดรับ งดให้ ของขวัญ/กระเช้า NO GIFT POLICY

แสดงไมตรีจิตและความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ด้วยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับ/ให้ของขวัญ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และสร้างค่านิยมมัธยัสถ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเฝ้าระวังและป้องกัน ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงาน.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเฝ้าระวังและป้องกัน ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงาน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานประกอบการโรงงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่อต้านยาเสพติดทั้งหลาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อดำเนินการกวดขันมิให้เกิดแหล่งซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่สถานประกอบการ รวมทั้งมิให้นำสารเคมีไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด ระหว่าง นายสกล กาญจนรังษี อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดชุมพร จำนวน 10 แห่ง ดังต่อไปนี้ 1. บริษัท ทุ่งคา คอนกรีต จำกัด 2. บริษัท วงษ์บัณฑิต จำกัด 3. บริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัด 4. บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท จีไอ กรีน พาวเวอร์ จำกัด 6. บริษัท อุดมชัยปาล์มออยล์ จำกัด 7. บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด 8. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด 9. บริษัท เอเจ ปาล์มออยล์ จำกัด 10 . บริษัท เจริญ น้ำมันปาล์ม จำกัด

กิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนและกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชน ภายใต้โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/23737aff8120b9f6bad2feeb4518b62d_S.jpg
ประกาศการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/0c4e60477bc26dc4dedd47495106fb61_S.jpg
ประกาศการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 ก.ค. 2562
media/k2/items/cache/d2e330be262b7ae75c3a244ab9457a8b_S.jpg
สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562-2564 ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
03 ก.ค. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev