วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563 12:55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ