folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ไตรมาส 1

By 3 download

Download (pdf, 808 KB)

EB1(3) รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 1.PDF

pdf รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

By 1 download

Download (pdf, 6.16 MB)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf