folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf คู่มือจรรยาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 3 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ ศ 2553

By 17 download

Download (pdf, 1.95 MB)

1. ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553.pdf

default ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก.พ. 2552

By 4 download

pdf ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

By 1 download

Download (pdf, 814 KB)

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม.PDF

default พระราชบัญญัติมาตรฐานจริธรรม พ.ศ.2562

By 3 download

pdf รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต New

By 1 download

Download (pdf, 1.16 MB)

EB24(2)รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต.pdf

pdf รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 3 download

Download (pdf, 1.01 MB)

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา.pdf