folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf การจัดประชุมแลกเปลี่ยนหรือให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

By 49 download

Download (pdf, 5.34 MB)

EB22(2) การจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf

Image กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

By 39 download

Download (jpg, 141 KB)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สอจ.ชุมพร 0805631.jpg

pdf คู่มือจรรยาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 51 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.pdf

pdf ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ ศ 2553

By 78 download

Download (pdf, 1.95 MB)

1. ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553.pdf

default ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก.พ. 2552

By 46 download

pdf ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

By 51 download

Download (pdf, 814 KB)

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม.PDF

default พระราชบัญญัติมาตรฐานจริธรรม พ.ศ.2562

By 35 download

pdf รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต

By 72 download

Download (pdf, 1.16 MB)

EB24(2)รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

By 40 download

Download (pdf, 2.09 MB)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม.PDF

pdf รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 59 download

Download (pdf, 1.01 MB)

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา.pdf

pdf แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

By 52 download

Download (pdf, 885 KB)

แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.PDF