pdf การชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next (33 download)
Image ขั้นตอนการขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (68 download)
pdf ขั้นตอนการขออนุญาตโรงงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (52 download)
pdf ขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโรงงาน 30 วัน (35 download)
pdf ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นขอบชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตรจังหวัดชุมพร (54 download)
pdf ขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (53 download)
pdf ขั้นตอนเรื่องร้องเเรียน แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (50 download)
pdf คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับผู้ประกอบการ (138 download) Popular
pdf ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพิ่มโรงงานจำพวกที่ 2 (56 download)
pdf รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (31 download)
document แบบฟอร์ม (173 download) Popular
document แบบฟอร์มมผช (199 download) Popular
document แบบฟอร์มมผช (143 download) Popular
pdf แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (47 download)
archive แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) (52 download)
pdf ใบสมัครโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (52 download)