Image ขั้นตอนการขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (3 download)
pdf ขั้นตอนการขออนุญาตโรงงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (11 download)
pdf ขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโรงงาน 30 วัน (7 download)
pdf ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นขอบชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตรจังหวัดชุมพร (10 download)
pdf ขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (11 download)
pdf ขั้นตอนเรื่องร้องเเรียน แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (16 download)
pdf คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับผู้ประกอบการ (34 download)
pdf ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพิ่มโรงงานจำพวกที่ 2 (11 download)
document แบบฟอร์ม (149 download) Popular
document แบบฟอร์มมผช (173 download) Popular
document แบบฟอร์มมผช (116 download) Popular
pdf แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 download)
archive แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) (17 download)
pdf ใบสมัครโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (22 download)