วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 16:38

การประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล