ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

สมอ. ดีเดย์ 15 กรกฎาคม นี้ บังคับใช้กฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากขึ้น แต่เพิ่มโทษผู้กระทำผิดหนักขึ้น

15-07-2562

สมอ. บังคับใช้กฎหมายมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ หลังปรับปรุง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นฉบับที่ 8 เพื่อให้กฎหมายทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายรัฐบาล ที่เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจให้ง่ายยิ่งขึ้น   นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาโดยลำดับตั้งแต่ พ.ศ. 2511  เป็นต้นมา โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 ที่ได้มีการแก้ไขเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายรัฐบาลที่จะลดขั้นตอนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล โดย พ.ร.บ.มาตรฐานฯ ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป    สาระสำคัญของการแก้ไข พ.ร.บ.มาตรฐานฯ ฉบับนี้ เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานของ สมอ. รวดเร็วทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้การกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขบทลงโทษให้สูงขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลายชนิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบค่าปรับเป็นผู้เปรียบเทียบปรับเพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น เช่น โทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานบังคับโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. เดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเป็น มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น ทำให้ สมอ. สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้รวดเร็วขึ้น ลดภาระทางคดี และยังคำนึงถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลด พ.ร.บ. มาตรฐานฯ ฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ สมอ. www.tisi.go.th    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เจตนารมณ์ของการแก้ไข พ.ร.บ. มาตรฐานฯ ฉบับนี้ ก็เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและตลาดการค้าโลกในปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น พร้อมกับปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าต่างๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ”  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ เยี่ยมชมงาน Medical Devices Asean 2019

12-07-2562

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในงาน Medical Devices ASEAN 2019 (MDA 2019) ณ Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี  โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงอยู่ภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาทิ อุปกรณ์เสริมเตียงผู้ป่วยพลิกตัวอัตโนมัติ วิลแชร์ไฟฟ้าชนิดพับได้ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบไม่รุกล้ำชนิดหนีบที่ปลายนิ้ว อุปกรณ์ช่วยยิงลวดยึดกระดูกเพื่อความแม่นยำในการผ่าตัดทางมือ เลนส์กล้องจุลทรรศน์สำหรับติดโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานและระบบการจัดการเอกสารข้อมูลโรงงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 

12-07-2562

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานและระบบการจัดการเอกสารข้อมูลโรงงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกลุ่มประสิทธิภาพฯ ที่ 1-6 ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


สมอ. ดีเดย์ 15 กรกฎาคม นี้ บังคับใช้กฎหมายฉบับแก้ไขใหม่ เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากขึ้น แต่เพิ่มโทษผู้กระทำผิดหนักขึ้น 

12-07-2562

สมอ. บังคับใช้กฎหมายมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ หลังปรับปรุง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นฉบับที่ 8 เพื่อให้กฎหมายทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายรัฐบาล ที่เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจให้ง่ายยิ่งขึ้น นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาโดยลำดับตั้งแต่ พ.ศ. 2511  เป็นต้นมา โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 ที่ได้มีการแก้ไขเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายรัฐบาลที่จะลดขั้นตอนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล โดย พ.ร.บ.มาตรฐานฯ ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป    สาระสำคัญของการแก้ไข พ.ร.บ.มาตรฐานฯ ฉบับนี้ เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานของ สมอ. รวดเร็วทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้การกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขบทลงโทษให้สูงขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลายชนิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบค่าปรับเป็นผู้เปรียบเทียบปรับเพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น เช่น โทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานบังคับโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. เดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเป็น มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น ทำให้ สมอ. สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้รวดเร็วขึ้น ลดภาระทางคดี และยังคำนึงถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลด พ.ร.บ. มาตรฐานฯ ฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ สมอ. www.tisi.go.th    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เจตนารมณ์ของการแก้ไข พ.ร.บ. มาตรฐานฯ ฉบับนี้ ก็เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและตลาดการค้าโลกในปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น พร้อมกับปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าต่างๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ”  

อ่านต่อ...


รองปลัดสุรพลฯ ปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13

11-07-2562

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13 จำนวน 87 คน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพล เปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

11-07-2562

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" และร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยมีข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 13 จำนวน 87 คน เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ    การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ นำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและประชาชนได้มีสำนึก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 รุ่น”เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”บรรยาย ขยายผล ในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย  

อ่านต่อ...


โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 31 ปี NBT

11-07-2562

วันนี้ (11 ก.ค. 62) นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้งปีที่ 31 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และมอบเงินสนับสนุนเข้ามูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี  

อ่านต่อ...


ปลัดพสุ เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562

11-07-2562

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม  นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวนิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองต่างๆ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


พิธีเปิดการสัมมนาและแสดงนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”

11-07-2562

จ.กาญจนบุรี :  วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562)  เวลา 09.30 น  นายประกอบ  วิวิธจินดา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาและแสดงนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ของจังหวัดกาญจนบุรี   โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยกระดับการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาดำเนินการกับสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างเข้มแข็ง  รวมถึงเพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในลุ่มน้ำแม่กลอง  โดยมี อุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่   ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม   ณ  โรงแรมราชศุภมิตร  จังหวัดกาญจนบุรี  #กระทรวงอุตสาหกรรม   #ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  

อ่านต่อ...


ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.หนองบัวลำภู

11-07-2562

วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางจินตนา เจริญใจ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน รักษาการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ    จากนั้น ผู้ตรวจฯ ก.อุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าหารือราชการ ประเด็นการตรวจราชการ กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในการประชุมหารือ ณ ประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  

อ่านต่อ...


Page 1 of 274