วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 17:25

การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561