วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 17:31

การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน