วันศุกร์, 19 มกราคม 2561 15:13

ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มนโยบายและแผนงาน หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มนโยบายและแผนงาน หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 2 อัตรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561