วันศุกร์, 19 มกราคม 2561 15:17

ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน

ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1 อัตรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561