วันอาทิตย์, 02 มีนาคม 2557 08:41

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ที่ เรื่อง 20/2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษต