วันอาทิตย์, 02 มีนาคม 2557 08:42

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ที่ 2/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม