วันอาทิตย์, 02 มีนาคม 2557 08:42

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ที่ 13/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส.