วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559 10:53

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2560

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference)

การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค

 

ประจำปี พ.ศ. 2560