วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 18:16

ขอบเขตการดำนินงาน (Term of Reference : TOR) กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ขอบเขตการดำนินงาน (Term of Reference : TOR)

กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป