วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 17:36

ข้อกำหนดการจ้าง ( Terms of Referrence : TOR ) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561