วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 17:39

ข้อกำหนดการจ้าง ( Terms of Reference : TOR ) การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561