folder มาตรา9 (1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

Documents

pdf ข้อวินิจฉัยกรณีการขอหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสารการขอรับใบอนุญาตโรงงาน (374 download) Popular
pdf ข้อวินิจฉัยกรณีการตอบหารือการเพิ่มประเภทการประกอบกิจการโรงงาน (208 download) Popular
pdf ข้อวินิจฉัยกรณีการหารือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 3 (2) การขุดดิน (383 download) Popular
pdf ข้อวินิจฉัยกรณีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังปล่อยน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน (251 download) Popular
pdf ข้อวินิจฉัยการขอหารือข้อกฎหมายในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (240 download) Popular
Image ดัชนีมาตรา 9(1) (179 download) Popular