folder มาตรา9 (1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง

Documents

pdf ข้อวินิจฉัยกรณีการขอหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสารการขอรับใบอนุญาตโรงงาน (334 download) Popular
pdf ข้อวินิจฉัยกรณีการตอบหารือการเพิ่มประเภทการประกอบกิจการโรงงาน (191 download) Popular
pdf ข้อวินิจฉัยกรณีการหารือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 3 (2) การขุดดิน (348 download) Popular
pdf ข้อวินิจฉัยกรณีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังปล่อยน้ำทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน (236 download) Popular
pdf ข้อวินิจฉัยการขอหารือข้อกฎหมายในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (227 download) Popular
Image ดัชนีมาตรา 9(1) (164 download) Popular