รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ทุนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 จำนวน 20 ทุน ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติรับทุนดังกล่าวตามที่ประกาศของสำนักงาน ก.พ. กำหนด โปรดจัดทำเอกสารตามประกาศ และจัดส่งให้ กบค.สปอ. ทราบภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ในเวลาราชการ)

หลักสูตร “ เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ”

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หลักสูตร "การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างไรไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด"

วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบ DIFA TES ปี 2020 ของ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประกอบด้วยการสอบ 4 ทักษะ คือ ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการฟัง (Listening) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการพูด (Speaking) เหมาะสำหรับบุคลากรของภาครัฐที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หริอผู้ที่ต้องสมัครรับทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาวิชา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ อาทิ ทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. หรือทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

โครงการ Thai MOOC “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แห่งใหม่ ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564
04 ก.พ. 2564
modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
04 ก.พ. 2564
modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...
04 ก.พ. 2564
  1. หนังสือเวียน
  2. คำสั่ง
  3. ประกาศ
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ดาว์นโหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev