ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats in New Normal

อย่าปล่อยให้ใครมาขโมยข้อมูลเราไปเรียกค่าไถ่ อยากรู้ทันภัยไซเบอร์ เฝ้าหน้าจอเลยที่ Facebook DGA Thailand เชิญร่วมรับฟังไอเดียในการรับมือกับ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats in New Normal จาก 2 ผู้เชี่ยวชาญในวงการ IT ในวันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครครั้งแรก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ "ข่าวรับสมัครทุน"

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สปอ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สปอ. ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ ในภูมิภาค (Area-based) หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิตอลและสร้างสรรค์ (Creative and Digital Economy)

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบ DIFA TES ปี 2020 ของ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประกอบด้วยการสอบ 4 ทักษะ คือ ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการฟัง (Listening) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการพูด (Speaking) เหมาะสำหรับบุคลากรของภาครัฐที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หริอผู้ที่ต้องสมัครรับทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาวิชา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ อาทิ ทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. หรือทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

โครงการ Thai MOOC “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แห่งใหม่ ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC

เรียนผ่านคอร์สใดแล้วสำเนาใบประกาศนียบัตรแจ้ง กบค. เพื่อลงในระบบ DPIS และประวัติ ก.พ.7

คอร์สเรียนออนไลน์สำนักงาน ก.พ.

เรียนผ่านคอร์สใดแล้วสำเนาใบประกาศนียบัตรแจ้ง กบค. เพื่อลงในระบบ DPIS และประวัติ ก.พ.7

หลักสูตรการสร้างความปรองดองและการจัดการความขัดแย้ง

จึดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น

ฝึกอบรมเมื่อวันที่ 20 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอสพีเอส อินเตอร์เทค จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/src/d1bc0c524b496e1e0b04760bbec92a43.jpg
LIVE TALK เชิญมาร่วมรับฟังไอเดียในการรับมือกับ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats ...
01 ก.ค. 2563
อย่าปล่อยให้ใครขโมยข้อมูลเราไปเรียกค่าไถ่ อยากรู้ทันภัยไซเบอร์เฝ้าหน้าจอเลยที่ Facebook DGA Thailand เชิญมาร่วมรับฟังไอเดียในการรับมือ "ภํยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Treats in New ...
media/k2/items/src/95dd7d2f63af11a7c8607d7127dd6972.jpg
ประกาศ เลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการอุตสาหกรรมระะดับกลาง" รุ่นที่ 39-40 ...
17 มี.ค. 2563
           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ...
modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ม.ค. 2563
เรียน อสจ. (จำนวน 24 จังหวัดตามรายชื่อแนบ)
  1. หนังสือเวียน
  2. คำสั่ง
  3. ประกาศ
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ดาว์นโหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev