หลักสูตร “ เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ”

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หลักสูตร "การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างไรไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด"

วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบ DIFA TES ปี 2020 ของ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประกอบด้วยการสอบ 4 ทักษะ คือ ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการฟัง (Listening) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการพูด (Speaking) เหมาะสำหรับบุคลากรของภาครัฐที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หริอผู้ที่ต้องสมัครรับทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาวิชา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ อาทิ ทุนรัฐบาล ทุน ก.พ. หรือทุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

โครงการ Thai MOOC “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แห่งใหม่ ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

หลักสูตรการสร้างความปรองดองและการจัดการความขัดแย้ง

จึดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/src/65d2103e999df25effd925fa3e432c4a.jpg
หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" Online
20 ม.ค. 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม อก.2 ชั้น 3 ซึ่งเป็นการอบรม Online ผ่านระบบ Zoom ...
media/k2/items/src/4ea24e010910539bd023ff522ef374ff.jpg
หลักสูตร"นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง" รุ่นที่ 21
30 พ.ย. 2563
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง" รุ่นที่ 21 ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ...
modules/mod_sj_k2_responsive_content/assets/images/nophoto.png
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
08 ต.ค. 2563
  1. หนังสือเวียน
  2. คำสั่ง
  3. ประกาศ
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ดาว์นโหลดเอกสาร
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ร่าง TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev