ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกของสำนักงน ก.พ.  www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม" 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *