ประชาสัมพันธ์ทุน UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle 2019

เพื่อโปรดพิจารณา และหากมีผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนอบรม UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering Cycle 2019 โปรดสอบถามและสมัครโดยตรงไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะสมัครโปรดสำเนารายชื่อแจ้งให้ กบค.สปอ. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *