folder กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Categories

folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานการฝึกอบรม-สัมนา
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานกระบวนงานการฝึกอบรม-สัมนา
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานกระบวนงานการฝึกอบรม-สัมนา พ.ศ.2561
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานกระบวนงานการฝึกอบรม-สัมนา พ.ศ.2561
folder คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานกระบวนงานการฝึกอบรม/สัมนา
folder เอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุน

Documents

pdf การมอบหมายผู้รับผิดชอบและการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนัก (94 download)
pdf คู่มือ การปฏิบัติตามจรรยาราชการ ของ สปอ (79 download)
pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก พ 2552 (78 download)