folder หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล

Documents

pdf ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ Popular

By 764 download

Download (pdf, 3.36 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ 2561.pdf

pdf หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตรเตรียมอุตสาหกรรมจังหัด Popular

By 127 download

Download (pdf, 34 KB)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตรเตรียมอุตสาหกรรมจังหัด .pdf

pdf หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมกิจกรรมนักบริหารการอุตสาหกรรม Popular

By 198 download

Download (pdf, 62 KB)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมกิจกรรมนักบริหารการอุตสาหกรรม.pdf

pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ Popular

By 246 download

Download (pdf, 3.44 MB)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ.pdf