folder หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล

Documents

pdf ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ Popular

By 512 download

Download (pdf, 3.36 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ 2561.pdf

pdf หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตรเตรียมอุตสาหกรรมจังหัด

By 39 download

Download (pdf, 34 KB)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตรเตรียมอุตสาหกรรมจังหัด .pdf

pdf หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมกิจกรรมนักบริหารการอุตสาหกรรม

By 62 download

Download (pdf, 62 KB)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมกิจกรรมนักบริหารการอุตสาหกรรม.pdf

pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ Popular

By 140 download

Download (pdf, 3.44 MB)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ.pdf