folder หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล

Documents

pdf ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ 2561 Popular

By 147 download

Download (pdf, 3.36 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ 2561.pdf

pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ

By 75 download

Download (pdf, 3.44 MB)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ.pdf