folder หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล

Documents

pdf ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ Popular

By 621 download

Download (pdf, 3.36 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ 2561.pdf

pdf หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตรเตรียมอุตสาหกรรมจังหัด

By 58 download

Download (pdf, 34 KB)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตรเตรียมอุตสาหกรรมจังหัด .pdf

pdf หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมกิจกรรมนักบริหารการอุตสาหกรรม Popular

By 103 download

Download (pdf, 62 KB)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมกิจกรรมนักบริหารการอุตสาหกรรม.pdf

pdf หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ Popular

By 165 download

Download (pdf, 3.44 MB)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ.pdf