ขอให้แจ้งผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับต้น รุ่นที่ 28 ของ อก.

เรียน อสจ. (12 จังหวัด ตามรายชื่อแนบ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *