Print this page
วันอังคาร, 06 กันยายน 2559 11:17

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากร สปอ. สร้างความพร้อม ต่อการก้าวสู่ Industry 4.0” 13 จังหวัด