1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม

               2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะที่เหมาะสม

               3. ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

               4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนและกำหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนการประเมินสมรรถนะเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร

               5. ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

               6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย