1. ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

2. วางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง