เป็นหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ