ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน