Super User

วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2559 09:18

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันพุธ, 17 สิงหาคม 2559 11:20

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันพุธ, 10 สิงหาคม 2559 08:01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 09:45

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันอังคาร, 06 กันยายน 2559 11:17

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากร สปอ. สร้างความพร้อม ต่อการก้าวสู่ Industry 4.0” 13 จังหวัด

วันจันทร์, 05 กันยายน 2559 15:12

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากร สปอ. สร้างความพร้อมต่อการก้าวสู่ Industry 4.0.”

วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 14:45

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2559 15:43

ประกาศ สปอ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สร. และสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง สปอ. อก.

วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 10:17

การเสนอชื่อข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อสจ.

วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 10:10

ประกาศการคัดเลือกบุคคลฯให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

หน้าที่ 1 จาก 16