folder ดาวน์โหลดเอกสาร

Documents

video บันทึกการประชุม Conferance 18-7-60 (209 download) Popular
audio บันทึกเสียงการประชุมวันที่ 13 มีนาคม 2560 (146 download) Popular
archive Creative Thailand Logo (165 download) Popular
video บันทึกการประชุม Conference วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (144 download) Popular
pdf คู่มือการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สปอ. (173 download) Popular
document แบบประเมินการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ (109 download) Popular
archive เอกสารประกอบการประชุม cio 2-2559 (139 download) Popular
archive โปรแกรม Photoshop (140 download) Popular
archive แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม (137 download) Popular
spreadsheet แบบฟอร์ม ลงทะเบียนสถานที่ตั้งของ สอจ.บนเว็บไซต์ (87 download)
video เทปบันทึกการประชุมวันที่ 13-1-2559 clip2 (149 download) Popular
video เทปบันทึกการประชุมวันที่ 13-1-2559 clip1 (127 download) Popular
video เทปบันทึกการประชุมวันที่ 11-01-2016 clip2 (127 download) Popular
video เทปบันทึกการประชุมวันที่ 11-01-2016 clip1 (126 download) Popular
video เทปบันทึกการประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 Part 4 (127 download) Popular
video เทปบันทึกการประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 Part 2 (120 download) Popular
video เทปบันทึกการประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 Part 3 (127 download) Popular
video เทปบันทึกการประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 Part 1 (56 download)
video เทปบันทึกการประชุมทางไกล วันที่ 22/3/2559 part4 (123 download) Popular
video เทปบันทึกการประชุมทางไกล วันที่ 22/3/2559 part3 (64 download)