folder คู่มือ

Categories

folder ระบบ i-industry
folder คู่มือปฏิบัติงาน
folder โปรแกรม และคู่มือการใช้งานระบบ Conference
folder คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนและการปักหมุดสถานที่ราชการ
folder ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร
folder คู่มือใช้งาน Web Service
folder คู่มือระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม
folder ระบบบริหารจัดการไฟล์เอกสารแบบออนไลน์
folder คู่มือการใช้งาน ZOOM

Documents

document เอกสารประกอบสัมนาการบริหารจัดการเว็บไซต์ สปอ. (177 download) Popular
pdf คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ สปอ. (466 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure manual) กระบวยงานการบริการ ICT Service Center (259 download) Popular
pdf คู่มือการใช้งาน Web Conference (252 download) Popular
pdf คู่มือการใช้งานระบบ FTP (912 download) Popular
document วิธีการใช้งานและการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer (225 download) Popular
document คู่มือการเข้างานอินทราเน็ตของกระทรวงอุตสาหกรรม (185 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาราชการ (174 download) Popular