folder คู่มือ

Categories

folder ระบบ i-industry
folder คู่มือปฏิบัติงาน
folder โปรแกรม และคู่มือการใช้งานระบบ Conference
folder คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนและการปักหมุดสถานที่ราชการ
folder ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร
folder คู่มือใช้งาน Web Service
folder คู่มือระบบรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม
folder ระบบบริหารจัดการไฟล์เอกสารแบบออนไลน์

Documents

document เอกสารประกอบสัมนาการบริหารจัดการเว็บไซต์ สปอ. (164 download) Popular
pdf คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ สปอ. (443 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure manual) กระบวยงานการบริการ ICT Service Center (240 download) Popular
pdf คู่มือการใช้งาน Web Conference (226 download) Popular
pdf คู่มือการใช้งานระบบ FTP (840 download) Popular
document วิธีการใช้งานและการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer (214 download) Popular
document คู่มือการเข้างานอินทราเน็ตของกระทรวงอุตสาหกรรม (171 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาราชการ (158 download) Popular