folder คำสั่ง/ประกาศ

Documents

pdf คำสั่ง ศทส 2 2558 คณะทำงานกิจกรรมโครงการ 5 ส (86 download)
pdf คำสั่ง ศทส. 2/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ ศทส. (362 download) Popular
pdf คำสั่ง ศทส. เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ (96 download)
pdf คำสั่่ง ศทส 2 2558 คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ศทส (186 download) Popular
pdf ประกาศ ศทส.สปอ. เรื่อง นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส (117 download) Popular
pdf ประกาศ ศทส.สปอ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (69 download)