ติดต่อ ศทส.
คุณสามารถใช้รายละเอียดในหน้านี้ สำหรับติดต่อ ศทส.สปอ.
75/6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Address:
0 2202 3232 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
0 2202 3000 ต่อ 6309 (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์)
0 2202 3000 ต่อ 3106 (กลุ่มฐานข้อมูล)
0 2202 3000 ต่อ 6229 (กลุ่มเครือข่ายสื่อสาร)
0 2202 3180 (งานซ่อมบำรุง)
Phone:
0 2202 3174
Fax:
ictc@industry.go.th
E-mail: