ผอ.ศทส. ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ให้แก่เด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ให้แก่เด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี วันที่ 13 กรกฎาคม 2560