กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมในการเลิกขอสำเนาบัตรประชาชนกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการแจกเครื่องอ่านบัตรประชาชนให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนและลูกค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านระบบ i-Industry ตามนโยบายของรัฐบาลในการเลิกขอสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานภาครัฐ

โดยได้รับเกียรติจากนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เยี่ยมชมบริเวณจุดแจกเครื่องอ่านบัตรในครั้งนี้ด้วย