เม็ดเงินขับเคลื่อน EEC ก้าวกระโดดไทยแลนด์ 4.0

วันพุธ,เมษายน 26, 2560 11:16

EEC เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล การจัดวางผังเมืองกลุ่มจังหวัดเพื่อการเติบโตอย่างมีทิศทาง พร้อมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับโลก กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค สร้างโอกาสในการทำงาน เพิ่มเงินภาษีสู่ท้องถิ่น จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น EEC ยังเป็นจุดเริ่มต้นการผลักดันไทยแลนด์ 4.0 แบบก้าวกระโดด โดยใช้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ เป็นตัวอย่างสำหรับการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต ทำให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางใน 15 ปี ด้วยการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มรูปแบบตามนโยบายประชารัฐ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างคนไทย 4.0 ด้วยการหลอมรวมการพัฒนาตนเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ และการผลิตใหม่และธุรกิจใหม่

โดยรัฐบาลวางแผนการลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 ปีแรก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยลงทุนด้านอุตสาหกรรม 500,000 ล้านบาท โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สนามบินอู่ตะเภา 215,000 ล้านบาท  ท่าเรือมาบตาพุด 10,150 ล้านบาท ท่าเรือแหลมฉบัง 35,300 ล้านบาท รถไฟความเร็วสูง 158,000 ล้านบาท รถไฟทางคู่ 64,300 ล้านบาท มอเตอร์เวย์ 35,300 ล้านบาท การสร้างเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย 400,000 ล้านบาท และ การท่องเที่ยวคุณภาพ เชิงสุขภาพ 200,000 ล้านบาท