การจ้างที่ปรึกษา

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,มกราคม 17, 2562 17:31


ราคากลาง จ้างที่ปรึกาาศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 23, 2561 13:41


ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 04, 2560 18:02


ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริหารประชาชน

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 16, 2560 14:46


ประกาศราคากลางค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 11, 2560 14:31


ประกาศราคากลางค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวางระบบการพัฒนาในหมวด 5 "การมุ่งเน้นบุคลากร"

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 09, 2560 14:13


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 06, 2559 13:24


ประกาศราคากลางค่าใช้จ่ายในการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน

เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กันยายน 15, 2559 13:53


ราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 23, 2559 16:22


ราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาตอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 23, 2559 14:27


Page 1 of 4