12 ธันวาคม 2556 22:48

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“อุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกภายในปี 2564”

พันธกิจ
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2) ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
3) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย