กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และใช้งาน Internet ได้อย่างดี
3. มีความสามารถในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูล
4. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้
5. มีเจตคติและทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความกระตือรือร้นพร้อมจะอุทิศเวลาในการทำงานให้กับราชการ
ผู้มีความประสงคจะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรงอุตสาหกรรม ชั้น 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เลขที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 2202 3156 หรือ 0 2202 3938